WTAC(TH)

เป็นโครงการฝึกงาน และ สหกิจศึกษา ที่ออกแบบมาสำหรับ ผู้ที่สนใจ ด้านการเงิน การลงทุน และการวางแผนการเงิน โดยที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการลงทุนให้แก่ทุกคนที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก พันธมิตรมากมาย ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ , Trading Platform Vendor , มหาวิทยาลัยต่างๆ และ บริษัทประกันภัย, รวมถึงบริษัทให้คำแนะนำด้านการลงทุน ต่างๆ ปัจจุบันโครงการดำเนินการมาได้เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี โดยมี นิสิต นักศึกษาเข้าร่วม กว่า 200 คน จาก 8 สถาบันชั้นนำ

ภาพรวมโครงการ

Wealth Thai Academic Center เป็นโครงการฝึกงานและสหกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปรวมถึงนิสิต นักศึกษา ที่พึ่งจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ การทำงานจริงในสายอาชีพการเงินโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ,Trading Platform Vendor, มหาวิทยาลัยต่างๆ และ บริษัทประกันภัย, รวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และ ให้คำแนะนำด้านการลงทุนต่างๆมากมายมาร่วมกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา รวมถึงมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทพันธมิตรต่างๆ
โดยโครงการจะเน้นสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง ประยุกต์ ใช้ Start-Up Models ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถทำงาน ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นๆ จากหลากหลายสาขาวิชาอาชีพได้

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่ยังศึกษาอยู่หรือพึ่งจบการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้งานจากประสบการณ์ทำงานจริง รวมถึงเส้นทางสายอาชีพ
2. แนะแนวและส่งเสริม การปฏิบัติงาน อาชีพเสริมต่างๆ โดยเฉพาะอาชีพใหม่ๆ ที่พึ่งเปิดขึ้นมา

ระยะเวลาโครงการ

ขั้นต่ำอยู่ที่ 2 เดือน และไม่เกิน 6 เดือน

ผลประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

1. ความรู้และประสบการณ์ทำงานจริง เสมือนทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
2. ได้รับผลตอบแทนโดยคิดเป็นมูลค่าตามโปรเจคงานที่สามารถทำได้จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรของโครงการ
4. มีโอกาสในการเข้าทำงานทันทีหลังจบการศึกษา โดยไม่ต้องผ่านการทดลองงาน (Fast Track)*

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Financial Field

Wealth Advisor Trainee (WA)
Insurance Planner Trainee (IP)
Financial Product Analyst Trainee (PA)

Information Technology

Fin-tech Development Trainee (FT)
Web Development Trainee (WD)
Infrastructure Maintenance Trainee (IM)

 Creative Field

Financial Influencer Trainee (FI)
Multimedia Creator Trainee (MC)

Operation Field

Financial Support Trainee (FS)
Operation Support Trainee (OS)

Marketing Field

Marketing in Finance Trainee (MF).
Digital Marketing Trainee (DM)

รายละเอียดงานและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. อายุระหว่าง 18-29 ปี
2. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป หรือเทียบเท่า กรณีเพิ่งจบการศึกษาแล้วต้องจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่รับประกาศนียบัตร
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้และ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการลงทุน
4. มีความสนใจด้านการลงทุน และการวางแผนการเงิน
5. คุณสมบัติอื่นๆตามที่แต่ละตำแหน่งระบุ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ  ClickLink
2. ผู้ที่ผ่านรอบแรก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงเอกสารแนบต่างๆ
อาทิเช่น Resume , Transcript รวมถึงนัดวันสัมภาษณ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทางเวปไซต์
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา

สมัครเลย!