About Us

Wealth Thai คืออะไร

Wealth Thai คือที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล โดยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ การลงทุนในตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์เท่านั้น แต่ ยังครอบคลุมไปจนถึง การลงทุนทางเลือกใหม่ๆ อาทิเช่น Fintech, อสังหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจ Start Up,ประกันภัย, แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยเราได้ออกแบบให้เป็น One Stop Services คือ ให้บริการครบวงจรทั้งในส่วนของ การให้ความรู้ทั้งแบบออนไลน์และผ่านการจัดสัมมนา และบริการที่ปรึกษาเจาะลึกในการลงทุนรูปแบบต่างๆที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน.

Wealth Thai มีรายได้อย่างไร

รายได้ของเรามาจาก ค่าที่ปรึกษาและค่าแนะนำ (โดยรายได้ส่วนใหญ่เราเก็บค่าบริการ จาก พันธมิตรทางธุรกิจของเราโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้บริการ และมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เราเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง) ยิ่งไปกว่านี้เราให้ความสำคัญกับความเป็นกลางของเราเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถออกแบบและนำเสนอการลงทุนที่ตอบโจทย์และเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Wealth Thai มี Model ธุรกิจอย่างไร

เราเข้าใจดีว่า การกล่าวว่า เราให้บริการโดยมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะเชื่อ แต่เพื่อพิสูจน์หลักการของเรา ว่าเรามั่นใจในคุณภาพการให้บริการของเรา ว่าสามารถตอบโจทย์ของคนไทย ได้ เราได้มีบริการมากมายที่เราให้บริการให้แก่ลูกค้าของเราโดยมิได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และเราเองก็มิได้มุ่งหากำไรจากการทำโครงการดังกล่าว เพราะเราเชื่อว่าหากท่านได้เข้ามาลองใช้บริการของเราและท่านมีความประทับใจ ย่อมเป็นหลักฐานและสิ่งพิสูจน์ที่ดีที่สุด ถึงหลักการของเรา และนำไปสู่การเปิดโอกาสให้เราได้ให้บริการอื่นๆแก่ท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านเมนู Our Project

วิสัยทัศน์ของ Wealth Thai

เรามุ่งมั่นที่จะอันดับ 1 ของศูนย์กลางการให้คำแนะนำด้านการลงทุนและความมั่งคั่ง ของคนไทยโดยเราได้ลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ(Service Standard) ของบุคลากรและพันธมิตรของเรา ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า หัวใจสำคัญของผู้ให้บริการคือ Service Mind ที่ดี และเครื่องมือที่ดีย่อมนำไปสู่การให้บริการที่ดี