Our History

2012

Wealth Thai Project ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2011 ด้วยความร่วมมือกัน ระหว่าง บริษัท เอ็น-เทค บิซิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ และ บริษัทหลักทรัพย์ ชั้นนำจากเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์รวมการเรียนรู้และการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและให้ความรู้นักลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ผ่านระบบ Internet

2013

Wealth Thai ได้ขยายขอบเขต ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้ครอบคลุม ในส่วนของ ตราสารหนี้ และ กองทุน เพื่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนที่มากขึ้น

2014

ได้จัดตั้งโครงการ Tae- Han Young Investor Club (ตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น Wealth Thai Academic Center) ขึ้นเพื่อเน้นให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอย่างง่ายให้แก่นิสิต นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2015

จัดตั้งแผนกเพื่อพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีทางด้านการเงินและการลงทุน (Fintech) เพื่อให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าโดยเราได้พัฒนา Customer E-Service เพื่อให้การบริการของเราทั้งหมด จบได้ในที่เดียว
Wealth Thai ขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนของประกันภัยโดยมุ่งเน้นการจัดพอร์ตและการวางแผนทางการเงินครบวงจร (Wealth Management)


Wealth Thai ได้ปรับโครงสร้างกลยุทธ์โดยเน้นการออกแบบทางเลือกการบริหารการเงินส่วนบุคคลแบบ Private Customize Solutions เป็นครั้งแรก เพื่อให้ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่มากยิ่งขึ้น

2016

– Wealth Thai ได้ปรับโครงสร้างกลยุทธ์โดยเน้นการออกแบบทางเลือกการบริหารการเงินส่วนบุคคลแบบ Private Customize Solutions เป็นครั้งแรก เพื่อให้ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่มากยิ่งขึ้น

2017

ทางโครงการได้จัดตั้ง โครงการ Wealth Thai Expert Agent เพื่อเป็น อีกหนึ่งอาชีพ ทางเลือก ให้กับผู้ที่สนใจ และมีความมุ่งมั่นและชื่นชอบในการให้บริการวางแผนการเงินและการลงทุนมี บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ , บริษัทประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการ Wealth Thai

2018

– เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นกลาง ทาง Wealth Thai ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยได้จัดตั้ง บริษัท โทเทิล เวลท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แยกออกจากบริษัทเดิมที่มีอยู่ เพื่อมุ่งเน้น ให้บริการครบวงจร ทางด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน รวมถึง พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงิน(Fin Tech) ภายใต้แบรนด์ Wealth Thai
– จัดตั้ง Wealth Thai Training Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการลงทุนและการเริ่มธุรกิจได้เข้ามาเพื่อศึกษาและดูงานรวมถึงเป็นศูนย์ฝึกบุคลากรทางด้านผู้แนะนำลูกค้า (Wealth Thai Expert Agent )